Savuttomat kunnat 2012 -yhteenveto

Noin puolet kunnista ja yhä useammat yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi. Kaikki sairaanhoitopiirit ovat julistautuneet savuttomiksi jo vuosia sitten.

"Savuton työpaikka - kiinteä osa työhyvinvointia", "Savuttomat yritykset -opas työnantajille", ”Tavoitteena savuton työpaikka”, ”Tavoitteena savuton oppilaitos” ja ”Savuton kunta” ovat mm. hankkeita, joilla käännetään tupakointi selvään laskuun. Vuoden 2010 ”Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys” -tutkimuksen mukaan tupakoinnin haluaisi lopettaa miehistä 66 % ja naisista 54 %. Miehistä 12 % ja naisista 11 % ei halua lopettaa tupakointiaan. Kuluneen vuoden aikana oli vakavan yrityksen tupakoinnin lopettamiseksi tehnyt 38 % sekä päivittäin tupakoivista miehistä että naisista. Yhteensä 18 % miehistä ja 15 % naisista ilmoitti vuoden aikana käyttäneensä nikotiinikorvaushoitoa tupakoinnin lopettamiseksi.

Tupakkalaki kieltää tupakoinnin sisätilojen lisäksi myös ulkoalueilla. Tällaisia ovat mm. päivähoidon, perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen, lukio-opetuksen, oppilasasuntoloiden ja alaikäisten käytössä olevien leirikeskusten ulkoalueet.

Kuntaliiton kunnille suuntaamassa kyselyssä selvitettiin, kuinka monta kuntaa on julistautunut savuttomaksi työpaikaksi vuoden 2012 alkuun mennessä sekä kuinka monessa kunnassa päätöstä valmistellaan. Suomen 336 kunnasta kyselyyn vastasi 332. Manner-Suomen kunnista kaikki vastasivat. Kyselyyn vastanneista kunnista 166 eli 50 prosenttia on julistautunut vuoden 2012 alkuun mennessä savuttomaksi. Yhteensä 40 kuntaa valmistelee asiaa.

Kuntaliiton aikaisempien selvitysten mukaan vuonna 2011 savuttomia kuntia oli 106 (35 prosenttia vastanneista) ja vuonna 2010 yhteensä 86 (31 prosenttia vastanneista). Vuonna 2006 julistautui 9 kuntaa savuttomaksi, 8 kuntaa vuonna 2007 ja 32 kuntaa vuonna 2009.

Eniten savuttomia kuntia on Pohjois-Savossa, jonka kaikki 20 vastannutta kuntaa on savuttomia työpaikkoja. Etelä-Savon 11 kunnasta 9 on savuttomia ja Mikkeli valmistelee savuton työpaikkapäätöstä. Savuton Lappi -tavoite näkyy myös savuttomien kuntien suhteellisen suurena määränä.

Vähiten savuttomaksi julistautuneita kuntia on edelleen Pirkanmaalla. Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kunnista vain harva on julistautunut savuttomaksi työpaikaksi.

Suurista kaupungeista esimerkiksi Helsinki, Espoo, Vantaa, Oulu, Lahti, Kuopio ja Pori ovat savuttomia. Turussa päätös on valmisteilla.

Savuttomat työpaikat ovat jatkoa jo toteutetuille tupakoinnin rajoituksille. Suomessa, Euroopassa, kehittyneissä maissa ja koko maailmassa pyritään ajan myötä savuttomuuteen. Kunnat ja kuntayhtymät ovat osaltaan tukemassa tätä kehitystä ja toimivat esimerkkeinä muille työyhteisöille.

Erittäin tärkeää on, että oppilaitokset ovat muuttuneet savuttomiksi. Terveydenhuollon opiskelijat toivottavasti näyttävät omalla tupakoimattomuudellaan mallia muille.

Liitteenä olevassa taulukossa kuntien vastaukset on raportoitu sairaanhoitopiireittäin ja kunnista yhteensä.

Esitteet ja oppaat

Oheisten linkkien kautta avautuvat edellä mainitut esitteet ja julkaisut. Ne auttavat hahmottamaan ja ymmärtämään, mistä savuttomassa työpaikassa ja oppilaitoksessa on kysymys ja mitä savuton -päätös toteutuakseen vaatii.

”Savuton kunta” -esitteessä on teksti ”Kunta tavoittelee savuttomuutta seuraavin askelin: 1. Valtuusto päättää kunnan siirtymisestä savuttomuuteen”. Osa kunnista on tehnyt valtuustopäätöksen savuttomasta työpaikasta. Tämä on luonnikas osa linja- ja strategiapäätöksissä, joilla henkilöstön hyvinvointia ja terveyttä turvataan ja parannetaan. Hallituksen päätös savuttomuuteen siirtymisestä myös riittää. Hallituksen toimivaltaan savuton työpaikka kuuluu työnantajan direktio-oikeutena, työterveyshuoltolain velvoitteena sekä työ- ja virkaehtosopimuksen soveltamisena, mm. työajan käytön vuoksi.

Sähkötupakat ja sähkötupakointi

Savuton kunta, savuton sairaala ja savuton oppilaitos kattavat myös sähkötupakat ja sähkötupakoinnin. Ravintolaketjut ja kulkuvälineet ovat kieltäneet sähkötupakoinnin. Sähkötupakka ja sähkötupakointi tupakoinnin korvikkeena on syytä kieltää savuttomuuden perusteella kunnallisissa työpaikoissa, oppilaitoksissa, kouluissa ja vapaa-ajan tiloissa. Nikotiinipurukumi ja -laastari ovat sallittuja - sähkötupakat eivät.

Työpaikan tupakointisääntöjen noudattaminen

Jos organisaatiolla on työpaikan tupakointia koskevat pelisäännöt, joiden mukaan tupakkatauot ovat sallittuja vain ruoka- ja kahvitauoilla, näitä on myös noudatettava. Työnantajalla on oikeus päättää työpaikan tupakointijärjestelyistä. Niitä koskevat säännöt eivät ole lainvastaisia.

Työtuomioistuimen ratkaisu TT:2010-145, Antopäivä 20.12.2010, Diaarinumero R 28/10 selkeytti tilannetta seuraavasti:

"Elintarvikealan konserni oli kieltänyt tupakoinnin kaikkien konserniin kuuluvien yhtiöiden tuotantolaitok-silla, myös kiinteistöjen ulkoalueilla. Yhtiön vuorotyötä tekevillä työntekijöillä ei ollut mahdollisuutta poistua tehdasalueelta tauoillaan, mikä johti käytännössä siihen, että he eivät voineet tupakoida työpäivän aikana. Työntekijöiden ruokailu- ja muut lepotauot kuuluivat työaikaan.

Tuomiossa katsottiin, että työnantajalla oli direktio-oikeutensa perusteella tässä tapauksessa oikeus kieltää tupakointi työaikana ja työpaikalla. Konsernin yrityskuvaan voitiin asiallisin perustein liittää tuotantolaitosten savuttomuus, jota noudatettiin yhdenmukaisesti kaikissa konserniin kuuluvissa yrityksissä. Kun otettiin huomioon jo tupakkalaissa säädetyt työpaikkatupakoinnin rajoitukset ja lain tavoite, kieltoa ei voitu pitää myöskään työntekijöiden perusoikeussuojaa merkityksellisesti kaventavana tai muutenkaan työntekijöiden henkilökohtaista vapautta kohtuuttomasti rajoittavana."

http://www.oikeus.fi/tyotuomioistuin/53059.htm

Terveyskeskusten ja sairaaloiden tehtävänä on osaltaan pitää yllä terveyttä ja estää ennalta sairauksia. Tämä on oleellinen osa niiden organisaatiokuvaa. Työtuomioistuimen ratkaisu antanee pontta myös sille, että tupakointikielto voidaan ulottaa tarvittavilta osin myös terveyskeskusten ja sairaaloiden ulkoalueille.

Tupakointisääntöjen toistuva rikkominen on johtanut myös irtisanomiseen. Asia on käsitelty Pohjanmaan käräjäoikeudessa, jonka päätöksen mukaan työntekijällä ei ole oikeutta pitää työaikana omavaltaisesti ja vapaasti ylimääräisiä tupakkataukoja.

Kuntaliiton Savuton kunta 2012 -kyselyn yhteenvetoa koskevia päivityksiä voi lähettää sähköpostitse Kia Paasivirralle etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

Jaa sivu: 
Ajankohtaista
slick-shoreward